مشخصات خانه‌های بهداشت استان

1402/5/18 0:0

 

 https://stat.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/amar/Tashilat/VahedeBehdashti.jpg

 

شهرستان

نام خانه بهداشت

نام مرکز تحت پوشش

آدرس

تلفن

بوشهر

خانه بهداشت  کره بند

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کره بند

شهر بوشهر- روستای کره بند

33427204

بوشهر

خانه بهداشت محرزی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کره بند

شهر بوشهر- روستای محرزی

9365629162

بوشهر

خانه بهداشت  احمدی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دویره

شهر بوشهر- روستای احمدی

33433252

بوشهر

خانه بهداشت حسینکی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دویره

شهر بوشهر- روستای حسینکی

33412165

بوشهر

خانه بهداشت دویره

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دویره

شهر بوشهر- روستای دویره

33422466

بوشهر

خانه بهداشت آبطویل

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چاهکوتاه

شهر بوشهر- روستای آبطویل

33420455

بوشهر

خانه بهداشت تل اشکی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چاهکوتاه

شهر بوشهر- روستای تل اشکی

33413126

بوشهر

خانه بهداشت چاهکوتاه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چاهکوتاه

شهر بوشهر- روستای چاهکوتاه

33428482

بوشهر

خانه بهداشت تل سیاه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری چغادک

شهر بوشهر- روستای تل سیاه

35231427

بوشهر

خانه بهداشت شیف

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شیف

شهر بوشهر- روستای شیف

33411593

بوشهر

خانه بهداشت بندر گاه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی هلیله

شهر بوشهر- بندرگاه

33410535

بوشهر

خانه بهداشت هلیله

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی هلیله

شهر بوشهر- روستای هلیله

33421218

تنگستان

خانه بهداشت احمد آباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید یگانه بنه گز

تنگستان-روستای احمدآباد

35262547

تنگستان

خانه بهداشت اشکالی محمد حاجی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید رجایی اهرم

تنگستان-روستای اشکالی محمد حاجی

35240115

تنگستان

خانه بهداشت بازویی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید رجایی اهرم

تنگستان-روستای بازویی

35252337

تنگستان

خانه بهداشت باشی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء دلوار

تنگستان-روستای باشی

35213334

تنگستان

خانه بهداشت باغک جنوبی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید یگانه بنه گز

تنگستان-روستای باغک جنوبی

35263431

تنگستان

خانه بهداشت باغک شمالی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید یگانه بنه گز

تنگستان-روستای باغک شمالی

35231381

تنگستان

خانه بهداشت بریکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

تنگستان-روستای بریکان

9171799015

تنگستان

خانه بهداشت بنجو

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

تنگستان-روستای بنجو

35235451

تنگستان

خانه بهداشت بنه گز

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید یگانه بنه گز

تنگستان-روستای بنه گز

35263431

تنگستان

خانه بهداشت بنیان

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید رجایی اهرم

تنگستان-روستای بنیان

9179615541

تنگستان

خانه بهداشت بوالخیر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

تنگستان-روستای بوالخیر

35235451

تنگستان

خانه بهداشت پهلوانکشی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام سجاد (ع) پهلوانکشی

تنگستان-روستای  پهلوانکشی

35245400

تنگستان

خانه بهداشت جائینک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء دلوار

تنگستان-روستای جائینک

35232777

تنگستان

خانه بهداشت جمالی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید رجایی اهرم

تنگستان-روستای جمالی

35252715

تنگستان

خانه بهداشت چاه پیر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید احمدزاده آباد

تنگستان-روستای چاه پیر

35241205

تنگستان

خانه بهداشت چاه تلخ جنوبی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام سجاد (ع) پهلوانکشی

تنگستان-روستای چاه تلخ جنوبی

35261285

تنگستان

خانه بهداشت چاه تلخ شمالی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام سجاد (ع) پهلوانکشی

تنگستان-روستای چاه تلخ شمالی

35261400

تنگستان

خانه بهداشت خور شهاب

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

تنگستان-روستای خور شهاب

35271393

تنگستان

خانه بهداشت خیاری

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام موسی بن جعفر (ع )شورکی

تنگستان-روستای خیاری

35280122

تنگستان

خانه بهداشت رستمی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

تنگستان-روستای رستمی

35243585

تنگستان

خانه بهداشت سالم آباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

تنگستان-روستای سالم آباد

9177739405

تنگستان

خانه بهداشت سمل جنوبی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید احمدزاده آباد

تنگستان-روستای سمل جنوبی

35272369

تنگستان

خانه بهداشت شورکی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام موسی بن جعفر (ع )شورکی

تنگستان-روستای شورکی

35212227

تنگستان

خانه بهداشت عالی چنگی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام سجاد (ع) پهلوانکشی

تنگستان-روستای عالی چنگی

35293205

تنگستان

خانه بهداشت عالی حسینی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام موسی بن جعفر (ع )شورکی

تنگستان-روستای عالی حسینی

35212431

تنگستان

خانه بهداشت عامری

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

تنگستان-روستای عامری

35270451

تنگستان

خانه بهداشت علی آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء دلوار

تنگستان-روستای علی آباد

35254274

تنگستان

خانه بهداشت قبا کلکی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید یگانه بنه گز

تنگستان-روستای قبا کلکی

35281400

تنگستان

خانه بهداشت کری

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

تنگستان-روستای کری

9178675083

تنگستان

خانه بهداشت کلات

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

تنگستان-روستای کلات

9173789651

تنگستان

خانه بهداشت کناری

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید رجایی اهرم

تنگستان-روستای کناری

35292005

تنگستان

خانه بهداشت گرگور

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام سجاد (ع) پهلوانکشی

تنگستان-روستای گرگور

35255333

تنگستان

خانه بهداشت گلکی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام موسی بن جعفر (ع )شورکی

تنگستان-روستای گلکی

35212341

تنگستان

خانه بهداشت گلنگون

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید احمدزاده آباد

تنگستان-روستای گلنگون

35272463

تنگستان

خانه بهداشت گهی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

تنگستان-روستای گهی

35244332

تنگستان

خانه بهداشت گورک سادات

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام سجاد (ع) پهلوانکشی

تنگستان-روستای گورک سادات

35236650

تنگستان

خانه بهداشت گورک کلبندی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام سجاد (ع) پهلوانکشی

تنگستان-روستای گورک کلبندی

35236767

تنگستان

خانه بهداشت گورک خورشیدی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام سجاد (ع) پهلوانکشی

تنگستان-روستای گورک خورشیدی

35236241

تنگستان

خانه بهداشت لیلک

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام سجاد (ع) پهلوانکشی

تنگستان-روستای  لیلک

35255593

تنگستان

خانه بهداشت محمد عامری

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء دلوار

تنگستان-روستای محمد عامری

35234452

جم

خانه بهداشت بابا مبارکی

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

جم- روستای بابا مبارکی

37685246

جم

خانه بهداشت صیدی

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

جم- روستای صیدی

37682174

جم

خانه بهداشت علی آباد

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

جم- روستای علی آباد

37642448

جم

خانه بهداشت قایدی

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

جم- روستای قایدی

37685434

جم

خانه بهداشت کوری حیاتی

مرکز خدمات جامع سلامت فجرکوری حیاتی

جم- روستای کوری حیاتی

37682469

جم

خانه بهداشت کوهچهر

مرکز خدمات جامع سلامت فجرکوری حیاتی

جم- روستای کوهچهر

37625061

جم

خانه بهداشت گندمزار

مرکز خدمات جامع سلامت فجرکوری حیاتی

جم- روستای گندمزار

37640250

جم

خانه بهداشت آبگرمک

مرکز خدمات جامع سلامت فجرکوری حیاتی

جم-روستای آبگرمک

58778700

جم

خانه بهداشت حسین آباد

مرکز خدمات جامع سلامت فجرکوری حیاتی

جم- روستای حسین آباد

58778829

جم

خانه بهداشت تنگمان

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

جم- روستای تنگمان

58778334

جم

خانه بهداشت شهر خاص

مرکز خدمات جامع سلامت فجرکوری حیاتی

جم- روستای شهر خاص

37640335

جم

خانه بهداشت پشتو

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

جم- روستای پشتو

37682469

جم

خانه بهداشت تشان

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

جم- روستای تشان

37684450

جم

خانه بهداشت حرمیک

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

جم- روستای حرمیک

37684644

جم

خانه بهداشت دره بان

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

جم- روستای دره بان

37684664

جم

خانه بهداشت سرچشمه

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

جم- روستای سرچشمه

37681075

جم

خانه بهداشت بهرباغ

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

جم- روستای بهرام باغ

33692481

جم

خانه بهداشت چاهه

 مرکز خدمات جامع سلامت شهید حمیدی بهارستان

جم- روستای چاهه

37643060

دشتستان

خانه بهداشت خیر آباد

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام حسین (ع) برازجان

دشتستان - روستای خیرآباد

58429753

دشتستان

خانه بهداشت راهدار

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام حسین (ع) برازجان

دشتستان - روستای راهدار

34392225

دشتستان

خانه بهداشت سیاه منصور سفلی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری وحدتیه

دشتستان - روستای سیاه منصور سفلی

34842261

دشتستان

خانه بهداشت شول

مرکز خدمات جامع سلامت شهری وحدتیه

دشتستان - روستای شول

34742044

دشتستان

خانه بهداشت بویری

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری آبپخش

دشتستان - روستای  بویری

34380377

دشتستان

خانه بهداشت چهار برج

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری آبپخش

دشتستان - روستای چهاربرج

34822703

دشتستان

خانه بهداشت میان دشت

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری آبپخش

دشتستان - روستای میان دشت

33657360

دشتستان

خانه بهداشت بنار آزادگان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی بنار آزادگان

دشتستان - روستای بنار آزادگان

34224355

دشتستان

خانه بهداشت دشتی اسماعیل خانی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی بنار آزادگان

دشتستان - روستای دشتی اسماعیل خانی

34371194

دشتستان

خانه بهداشت چم تنگ

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی بنار آزادگان

دشتستان - روستای چم تنگ

33651770

دشتستان

خانه بهداشت ایل شهر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری بوشکان

دشتستان - روستای ایلشهر

33435141

دشتستان

خانه بهداشت دهرود سفلی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهرود سفلی

دشتستان - روستای دهرود سفلی

34432433

دشتستان

خانه بهداشت دهرود علیا

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهرود سفلی

دشتستان - روستای دهرودعلیا

34430229

دشتستان

خانه بهداشت شلدان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری بوشکان

دشتستان - روستای شلدان

58442069

دشتستان

خانه بهداشت باغ تاج

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری تنگ ارم

دشتستان - روستای باغ تاج

34452284

دشتستان

خانه بهداشت پرجونک

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری تنگ ارم

دشتستان - روستای  پرجونک

3435141

دشتستان

خانه بهداشت پشت پر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری تنگ ارم

دشتستان - روستای پشت پر

34364040

دشتستان

خانه بهداشت تنگ درکش

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی رودفاریاب

دشتستان - روستای تنگ درکش

34370233

دشتستان

خانه بهداشت تنگ فاریاب

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی رودفاریاب

دشتستان - روستای تنگ فاریاب

34364040

دشتستان

خانه بهداشت خیرک

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی رودفاریاب

دشتستان - روستای خیرک

34453081

دشتستان

خانه بهداشت رود فاریاب

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی رودفاریاب

دشتستان - روستای رودفاریاب

34362484

دشتستان

خانه بهداشت رونی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری تنگ ارم

دشتستان - روستای رونی

34452284

دشتستان

خانه بهداشت مرده خیر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری تنگ ارم

دشتستان - روستای مرده خیر

34346221

دشتستان

خانه بهداشت جمیله

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی رودفاریاب

دشتستان - روستای جمیله

34492070

دشتستان

خانه بهداشت قلعه سفید

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری دالکی

دشتستان - روستای قلعه سفید

34374454

دشتستان

خانه بهداشت چهل زرعی عجم

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی دهداران

دشتستان - روستای چهل زرعی عجم

34375204

دشتستان

خانه بهداشت خلیفه ای

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی دهداران

دشتستان - روستای خلیفه ای

34212051

دشتستان

خانه بهداشت دهداران سفلی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی دهداران

دشتستان - روستای دهداران سفلی

34360626

دشتستان

خانه بهداشت عطیبه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی دهداران

دشتستان - روستای عطیبه

34361165

دشتستان

خانه بهداشت لایپه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی دهداران

دشتستان - روستای لایپه

58490304

دشتستان

خانه بهداشت چاه خانی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی خوش مکان

دشتستان - روستای  چاه خانی

34282100

دشتستان

خانه بهداشت خوشمکان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی خوش مکان

دشتستان - روستای خوشمکان

34372307

دشتستان

خانه بهداشت عیسوند

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی خوش مکان

دشتستان - روستای عیسوند

34372307

دشتستان

خانه بهداشت گز بلند

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی خوش مکان

دشتستان - روستای گزبلند

34432433

دشتستان

خانه بهداشت بنار آبشیرین

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیارت

دشتستان - روستای بنار آبشیرین

34332099

دشتستان

خانه بهداشت زیارت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیارت

دشتستان - روستای زیارت

34332099

دشتستان

خانه بهداشت کلل

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیارت

دشتستان - روستای  کلل

34332099

دشتستان

خانه بهداشت جتوط

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سعداباد

دشتستان - روستای جتوط

34362484

دشتستان

خانه بهداشت درودگاه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سعداباد

دشتستان - روستای درودگاه

34457512

دشتستان

خانه بهداشت چاهدول

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شبانکاره

دشتستان - روستای چاهدول

34332688

دشتستان

خانه بهداشت گلدشت

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شبانکاره

دشتستان - روستای گلدشت(دشتگور)

34912175

دشتستان

خانه بهداشت ذکریایی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شبانکاره

دشتستان - روستای ذکریایی

34391495

دشتستان

خانه بهداشت سراج آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شبانکاره

دشتستان - روستای  سراج آباد

34396271

دشتستان

خانه بهداشت محمد جمالی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شبانکاره

دشتستان - روستای محمد جمالی

34391491

دشتستان

خانه بهداشت ابوالفیروز

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فرهی برازجان

دشتستان - روستای سیاه ابوالفیروز

34222703

دشتستان

خانه بهداشت بنداروز

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فرهی برازجان

دشتستان - روستای بنداروز

9171775189

دشتستان

خانه بهداشت سرکره

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فرهی برازجان

دشتستان - روستای سرکره

34322444

دشتستان

خانه بهداشت نینیزک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فرهی برازجان

دشتستان - روستای نینیزک

58427010

دشتستان

خانه بهداشت آبپای ارغون

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فرهی برازجان

دشتستان - روستای آبپای ارغون

34431610

دشتستان

خانه بهداشت تنگ زرد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری کلمه (ع)

دشتستان - روستای تنگ زرد

34434111

دشتستان

خانه بهداشت نورآباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری کلمه (ع)

دشتستان - روستای  خون(نورآباد)

34212051

دشتستان

خانه بهداشت فاریاب

مرکز خدمات جامع سلامت شهری کلمه (ع)

دشتستان - روستای فاریاب

34374454

دشتستان

خانه بهداشت طلحه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی طلحه

دشتستان - روستای طلحه

34382620

دشتستان

خانه بهداشت برمک

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظرآقا

دشتستان - روستای برمک

34341167

دشتستان

خانه بهداشت بشیر آباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظرآقا

دشتستان - روستای بشیرآباد

34341167

دشتستان

خانه بهداشت تل سرکوب

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظرآقا

دشتستان - روستای تل سرکوب

34380317

دشتستان

خانه بهداشت سربست

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظرآقا

دشتستان - روستای سربست

34394114

دشتستان

خانه بهداشت نظرآقا

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظرآقا

دشتستان - روستای نظرآقا

34215163

دشتستان

خانه بهداشت هلپه ای

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظرآقا

دشتستان - روستای هلپه ای

34341167

دشتستان

خانه بهداشت پلنگی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری وحدتیه

دشتستان - روستای پلنگی

34324059

دشتستان

خانه بهداشت سرقنات

مرکز خدمات جامع سلامت شهری وحدتیه

دشتستان - روستای  سرقنات

34395310

دشتی

خانه بهداشت تلخو

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهیدان توپال بادوله

دشتی - روستای تلخو

35372698

دشتی

خانه بهداشت بابمنیر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهیدان توپال بادوله

دشتی - روستای  بابمنیر

35370114

دشتی

خانه بهداشت بنیاد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید مظفری کاکی

دشتی - روستای بنیاد

35312235

دشتی

خانه بهداشت گنخک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید مظفری کاکی

دشتی - روستای  گنخک

35312235

دشتی

خانه بهداشت سرمک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

دشتی - روستای  سرمک

35342009

دشتی

خانه بهداشت دهوک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

دشتی - روستای دهوک

35343050

دشتی

خانه بهداشت عربی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

دشتی - روستای عربی

35381438

دشتی

خانه بهداشت لاور رزمی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

دشتی - روستای لاور رزمی

35341288

دشتی

خانه بهداشت بحیری

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

دشتی - روستای  بحیری

35371362

دشتی

خانه بهداشت حسین زائری

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

دشتی - روستای حسین زائری

35322771

دشتی

خانه بهداشت محمد آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

دشتی - روستای محمد آباد

35310353

دشتی

خانه بهداشت باغان

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فاریابی شنبه

دشتی - روستای باغان

09171950865

دشتی

خانه بهداشت چاهگاه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فاریابی شنبه

دشتی - روستای چاهگاه

35383238

دشتی

خانه بهداشت درویشی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فاریابی شنبه

دشتی - روستای درویشی

35383228

دشتی

خانه بهداشت سنا

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فاریابی شنبه

دشتی - روستای سنا

35317513

دشتی

خانه بهداشت کردلان

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فاریابی شنبه

دشتی - روستای  کردلان

35383112

دشتی

خانه بهداشت چارک

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهداء درازی

دشتی - روستای چارک

35374304

دشتی

خانه بهداشت چاووشی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهداء درازی

دشتی - روستای چاووشی

35363360

دشتی

خانه بهداشت درازی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهداء درازی

دشتی - روستای درازی - جنب مرکز خدمات جامع روستایی درازی

35353212

دشتی

خانه بهداشت زیزار

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهداء درازی

دشتی - روستای زیزار

09174453022

دشتی

خانه بهداشت فقیه حسنان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهداء درازی

دشتی - روستای فقیه حسنان

58630947

دشتی

خانه بهداشت کلل سفلی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهداء درازی

دشتی - روستای کلل سفلی

35385467

دشتی

خانه بهداشت وراوی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهداء درازی

دشتی - روستای وراوی

35353214

دشتی

خانه بهداشت باغ پیر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام رضا(ع)  زیارت

دشتی - روستای باغ پیر

35352227

دشتی

خانه بهداشت زیارت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام رضا(ع)  زیارت

خورموج- روستای زیارت - جنب مرکز خدمات جامع روستایی زیارت

35351243

دشتی

خانه بهداشت شیخیان ماری

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام رضا(ع)  زیارت

دشتی - روستای شیخیان ماری

35352226

دشتی

خانه بهداشت کردوان علیا

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام رضا(ع)  زیارت

دشتی - روستای کردوان علیا

09173770699

دشتی

خانه بهداشت کردوان سفلی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام رضا(ع)  زیارت

دشتی - روستای کردوان سفلی

35351030

دشتی

خانه بهداشت گلستان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام رضا(ع)  زیارت

دشتی - روستای گلستان

26412401

دشتی

خانه بهداشت لاور ساحلی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی امام رضا(ع)  زیارت

دشتی - روستای لاور ساحلی

35351067

دير

خانه بهداشت الي شمالي

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی حضرت مهدی (عج) دیر

دیر - روستای الی شمالی

35465127

دير

خانه بهداشت جبراني

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی حضرت مهدی (عج) دیر

دیر - روستای جبرانی

9176689539

دير

خانه بهداشت لمبدان پائینی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی  بردستان

دیر - روستای لمبدان پایینی

35464554

دير

خانه بهداشت لمبدان بالایی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی  شهدای دوراهک

دیر - روستای لمبدان  بالایی

35464110

دير

خانه بهداشت سرمستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی آبدان

دیر - روستای سرمستان

35460028

دير

خانه بهداشت آبکش

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بردخون

دیر - روستای آبکش

35454255

دير

خانه بهداشت بردخون کهنه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بردخون

دیر - روستای بردخون کهنه

35459101

دير

خانه بهداشت شهنیا

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بردخون

دیر - روستای شهنیا

35451321

دير

خانه بهداشت کناری

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بردخون

دیر - روستای کناری

35466070

دير

خانه بهداشت مخدان

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بردخون

دیر - روستای  مخدان

35455181

ديلم

خانه بهداشت بنه اسماعیل

تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت حضرت فاطمه زهرا (س)

دیلم - روستای بنه اسماعیل

33244106

ديلم

خانه بهداشت بنه خاطر

تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت حضرت فاطمه زهرا (س)

دیلم - روستای بنه خاطر

33274220

ديلم

خانه بهداشت بیدو

تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت حضرت فاطمه زهرا (س)

دیلم - روستای بیدو

33264085

ديلم

خانه بهداشت عامری

تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت حضرت فاطمه زهرا (س)

دیلم - روستای  عامری

33262121

ديلم

خانه بهداشت کنار کوه

تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت حضرت فاطمه زهرا (س)

دیلم - روستای کنار کوه

33266050

ديلم

خانه بهداشت حصار

تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهید حسینی زاده

دیلم - روستای حصار

33273121

ديلم

خانه بهداشت لیلتین

تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهید حسینی زاده

دیلم - روستای لیلتین

33274220

ديلم

خانه بهداشت سیامکان

تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت  امام سجاد (ع) سیامکان

دیلم - روستای سیامکان بزرگ

33261231

ديلم

خانه بهداشت گاوزرد

تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت  امام سجاد (ع) سیامکان

دیلم - روستای گاوزرد

58430930

ديلم

خانه بهداشت والفجر

تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت  امام سجاد (ع) سیامکان

دیلم - روستای والفجر

33263181

عسلویه

خانه بهداشت اخند

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی اخند

عسلویه - روستای اخند

37246133

عسلویه

خانه بهداشت دهنو

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی اخند

عسلویه - روستای دهنو

37256238

عسلویه

خانه بهداشت عسکری

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی اخند

عسلویه - روستای عسکری

37245217

عسلویه

خانه بهداشت خیارو

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی اخند

عسلویه  - روستای خیارو

37244071

عسلویه

خانه بهداشت بساتین

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

عسلویه  - روستای بساتین

37251411

عسلویه

خانه بهداشت بستانو

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

عسلویه  - روستای بستانو

37250383

عسلویه

خانه بهداشت بندو

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

عسلویه - روستای بندو

37258094

عسلویه

خانه بهداشت بنود

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

عسلویه - روستای بنود

37257305

عسلویه

خانه بهداشت خره

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

عسلویه - روستای خره

37341193

عسلویه

خانه بهداشت زبار

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

عسلویه - روستای زبار

37257260

عسلویه

خانه بهداشت سهمو جنوبی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

کنگان - روستای سهموجنوبی

37326288

عسلویه

خانه بهداشت سهمو شمالی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

عسلویه - روستای سهموشمالی

37326293

عسلویه

خانه بهداشت بیدخون

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی بیدخون

عسلویه- روستای بیدخون

37364400

عسلویه

خانه بهداشت مروع و سواحل

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

عسلویه - روستای مروع و سواحل

37326705

عسلویه

خانه بهداشت کنار خیمه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

عسلویه-روستای کنارخیمه

9906151873

عسلویه

خانه بهداشت هاله جنوبی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

عسلویه - روستای هاله جنوبی

37251401

كنگان

خانه بهداشت پرک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیراف

روستای پرک

37244071

كنگان

خانه بهداشت شیرینو

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیراف

روستای شیرینو

37251411

كنگان

خانه بهداشت لاورده

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیراف

روستای لاورده

37224131

گناوه

خانه بهداشت عباسی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی محمد صالحی

گناوه - روستای عباسی

33122814

گناوه

خانه بهداشت فخر آوری

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی محمد صالحی

گناوه - روستای فخر اوری

33113010

گناوه

خانه بهداشت گمارون

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی محمد صالحی

گناوه - روستای گمارون

33115011

گناوه

خانه بهداشت محمد صالحی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی محمد صالحی

گناوه - روستای محمد صالحی

33112011

گناوه

خانه بهداشت بهمنیار شرقی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی شول

گناوه - روستای  بهمنیاری شرقی

33111139

گناوه

خانه بهداشت شول

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی شول

گناوه - روستای شول

33114483

گناوه

خانه بهداشت جزیره جنوبی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی محمدی

گناوه - روستای جزیره جنوبی

33845113

گناوه

خانه بهداشت جزیره شمالی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی محمدی

گناوه - روستای جزیره شمالی

33845113

گناوه

خانه بهداشت محمدی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی محمدی

گناوه - روستای محمدی

33845112

گناوه

خانه بهداشت چهار برج

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی چهارروستایی

گناوه - روستای چهاربرج

33121196

گناوه

خانه بهداشت چهار روستایی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی چهارروستایی

گناوه - روستای چهارروستایی

33843635

گناوه

خانه بهداشت چهار محال

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی چهارروستایی

گناوه - روستای چهارمحال

33847125

گناوه

خانه بهداشت گاو سفید

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی چهارروستایی

گناوه - روستای گاوسفید

33836115

گناوه

خانه بهداشت مال محمود

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی چهارروستایی

گناوه - روستای مال محمود

33837116

گناوه

خانه بهداشت چاهبردی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی مال خلیفه

گناوه - روستای چاهبردی

33111139

گناوه

خانه بهداشت مال خلیفه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی مال خلیفه

گناوه - روستای مال خلیفه

33147290

گناوه

خانه بهداشت مال قاید

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی مال خلیفه

گناوه - روستای مال قاید

33145202

گناوه

خانه بهداشت پوزگاه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام محمدباقر (ع)بندر ریگ

گناوه - روستای پوزگاه

33846100

 

کلمات کلیدی:
خانه.بهداشت.استان.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   18 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >