فرآيندهاي اداره آمار
1

18 مهر 1401
ثبت اطلاعات در سامانه سیناسا

 

18 مهر 1401
تهيه سالنامه آماري معاونت برنامه‌ريزي استانداری

 

18 مهر 1401
فرم فعاليت بيمارستان‌

 

18 مهر 1401
تهيه شاخص هاي هيئت امنا

 

18 مهر 1401
فرم مراجعين سرپايي به مراكزخدمات جامع سلامت

 

18 مهر 1401
تهیه بانک اطلاعاتی سلامت استان

 

18 مهر 1401
فرم مراجعین سرپایی بیمارستان

 

18 مهر 1401
انتشار کتاب سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 

18 مهر 1401
تهيه شاخص‌هاي مديريتي دانشگاه به تفكيك معاونت

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >