فرآيندهاي اداره آمار
1

19 شهريور 1400
فرآيند نحوه تكميل فرم فعاليت بيمارستان‌

 

18 شهريور 1400
فرآيند تهيه سالنامه آماري معاونت برنامه‌ريزي استانداری

 

19 فروردين 1398
فرآيند تهيه شاخص هاي هيئت امنا

 

19 فروردين 1398
فرآيند تكميل بانك اطلاعاتي شاخص‌هاي ارزيابي علم و خرد

 

19 فروردين 1398
فرآيند تكميل بانك اطلاعاتي مراجعين سرپايي به مراكزخدمات جامع سلامت

 

19 فروردين 1398
فرآيند تكميل بانك اطلاعاتي‎سلامت استان

 

19 فروردين 1398
فرآيند تكميل بانك اطلاعاتي فرم مراجعين‎سرپایی به درمانگاه‎بیمارستان

 

19 فروردين 1398
فرآيند تهيه سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 

19 فروردين 1398
فرآيند تهيه شاخص‌هاي مديريتي دانشگاه به تفكيك معاونت

 

18 فروردين 1398
فرآيند تکمیل اطلاعات در سامانه سیناسا(وزارتخانه)

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >