تعاريف و مفاهيم
1

29 آذر 1401
تعاریف و مفاهیم معاونت بهداشتي

 

29 آذر 1401
تعاریف و مفاهیم معاونت تحقیقات

 

29 آذر 1401
تعاریف و مفاهیم حوزه ریاست

 

29 آذر 1401
تعاریف و مفاهیم معاونت درمان

 

29 آذر 1401
تعاريف و مفاهيم معاونت توسعه مديريت و منابع

 

29 آذر 1401
تعاریف و مفاهیم معاونت آموزشی

 

29 آذر 1401
تعاریف و مفاهیم معاونت دانشجويي - فرهنگي

 

29 آذر 1401
تعاریف و مفاهیم معاونت غذا و دارو

 

29 آذر 1401
تعاریف و مفاهیم تسهيلات بهداشتي درماني

 

29 آذر 1401
تعاریف و مفاهیم جمعيتي

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >