تعاريف و مفاهيم
1

11 آبان 1400
تعاریف و مفاهیم معاونت بهداشتي

 

11 آبان 1400
تعاریف و مفاهیم معاونت تحقیقات

 

11 آبان 1400
تعاریف و مفاهیم حوزه ریاست

 

11 آبان 1400
تعاریف و مفاهیم معاونت درمان

 

11 آبان 1400
تعاريف و مفاهيم معاونت توسعه مديريت و منابع

 

11 آبان 1400
تعاریف و مفاهیم معاونت آموزشی

 

11 آبان 1400
تعاریف و مفاهیم معاونت دانشجويي - فرهنگي

 

11 آبان 1400
تعاریف و مفاهیم معاونت غذا و دارو

 

11 آبان 1400
تعاریف و مفاهیم تسهيلات بهداشتي درماني

 

11 آبان 1400
تعاریف و مفاهیم جمعيتي

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >