اداره آماردانشگاه‌هاي علوم پزشكي  
  اداره آمار و اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي همدان

  مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي تهران

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  اداره آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي اراك

  واحد آمار - دانشگاه علوم پزشكي اروميه

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي بابل

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي لرستان

  اداره آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي قم

  مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي كاشان

  واحد آمار و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات - دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي گيلان

  اداره آمار - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  مديريت فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی آبادان

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی البرز

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  اداره آماردانشگاه علوم پزشکی کرمان

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی یزد

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی ایران

  اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات فسا

تعداد بازدید:   ۱
< >