اداره آماردانشگاه‌هاي علوم پزشكي  
  اداره آمار و اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي همدان

  مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي تهران

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  اداره آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي اراك

  اداره آمار - دانشگاه علوم پزشكي اروميه

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي بابل

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي لرستان

  اداره آمار و GIS - دانشگاه علوم پزشكي قم

  مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي كاشان

  واحد آمار و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات - دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي گيلان

  مديريت فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی آبادان

  مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی البرز

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  اداره آماردانشگاه علوم پزشکی کرمان

  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی ایران

  اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات فسا

  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات شهرکرد

  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات سمنان

  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات قزوین

تعداد بازدید:   ۱
< >