آماری

1 2

11 آبان 1400
تعاریف و مفاهیم حوزه ریاست

 

4 آبان 1400
سالنامه‌ آماری 1399

 

16 مهر 1399
سالنامه آماری 1398
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1398

 

19 فروردين 1398
فرآيند تهيه سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 

1 آذر 1394
سالنامه آماري 1393
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1393

 

18 آبان 1393
سالنامه آماري 1392
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1392

 

10 دی 1392
سالنامه آماري 1391
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1391

 

15 امرداد 1392
سالنامه آماری 1389
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1389

 

11 ارديبهشت 1392
سالنامه آماری 1388
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1388

 

10 ارديبهشت 1392
سالنامه آماری 1387
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1387

 
1 2
< >