آمار و اطلاعات دانشگاه‌هاي علوم پزشكي  
  اداره آمار و اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي همدان

  مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي تهران

  اداره آمار دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي مشهد

  مديريت آمار و اطلاع‌رساني - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  اداره آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي اراك

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

  واحد آمار - دانشگاه علوم پزشكي اروميه

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي بابل

  اداره آمار - دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

  اداره آمار - دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي لرستان

  اداره آمار - دانشگاه علوم پزشكي زنجان

  اداره آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي قم

  مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي كاشان

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  واحد آمار و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات - دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي گيلان

  واحد آمار - دانشگاه علوم پزشكي مازندران

  اداره آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي يزد

  اداره آمار - دانشگاه علوم پزشكي فسا

  اداره آمار - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  مديريت فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

  مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشكي اهواز

تعداد بازدید:   ۱۳۷
< >