فرآيندهاي اداره آمار
1 2

19 آبان 1397
فعالیت‌های اداره آمار

 

19 آبان 1393
فرآيند نحوه تكميل فرم فعاليت بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه

 

19 آبان 1393
فرآيند تهيه شاخص هاي هيئت امنا

 

19 آبان 1393
فرآيند تكميل بانك اطلاعاتي شاخص‌هاي ارزيابي علم و خرد

 

19 آبان 1393
فرآيند تكميل بانك اطلاعاتي مراجعين سرپايي به مراكز بهداشتي درماني

 

19 آبان 1393
فرآيند تكميل بانك اطلاعاتي تسهيلات بهداشتي درماني

 

19 آبان 1393
فرآيند تكميل بانك اطلاعاتي فرم مراجعين به درمانگاه

 

19 آبان 1393
فرآيند تهيه سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 

19 آبان 1393
فرآيند تهيه شاخص‌هاي مديريتي دانشگاه به تفكيك معاونت

 

18 آبان 1393
فرآيند تهيه گزارشات آماري جهت ارسال به مديريت آمار و فن آوري اطلاعات وزارتخانه

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >