سالنامه آماری 1386

1392/2/9 0:0
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1386


جدول 1) توزيع فراواني كاركنان شاغل (غير هيئت علمي) در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بر حسب مدرك تحصيلي و به تفكيك نوع استخدام

جدول 2) توزيع فراواني نيروي پيراپزشك و ساير كاركنان اداري شاغل (غير هيئت علمي) در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بر حسب رسته و به تفكيك شهرستان

جدول 3) توزيع فراواني نيروي پيراپزشك و ساير كاركنان شاغل (غير هيئت علمي) در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بر حسب رسته و به تفكيك شهري و روستايي

جدول 4) توزيع فراواني پزشكان متخصص، عمومي، داروساز و دندانپزشك برحسب وضعيت اشتغال (شاغل و غيرشاغل) (شاغل و مطب دار) به تفكيك شهرستان

جدول 5) توزيع فراواني پزشك، دندانپزشك و داروساز [شاغل] در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بر حسب شهري و روستايي به تفكيك شهرستان

جدول 6) توزيع فراواني پزشكان شاغل در دانشگاه به تفكيك تخصص

جدول 7) توزيع فراواني كادر هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بر حسب بالاترين مدرك تحصيلي و جنسيت به تفكيك رشته تحصيلي

جدول 8) توزيع كادر اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بر حسب مرتبه علمي و نوع استخدام

جدول 9 – الف) توزيع فراواني دانشجويان پذيرفته شده به تفكيك مقطع تحصيلي، جنس و دوره نيمسال اول - سال تحصيلي 87-86

جدول 9 – ب) توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي، جنس و دوره نيمسال دوم - سال تحصيلي 87-86

جدول 9 – ج) توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي، جنس و دوره نيمسال اول - سال تحصيلي 87-86

جدول 10 – الف) توزيع فراواني دانشجويان پذيرفته شده به تفكيك مقطع تحصيلي، جنس و دوره نيمسال دوم - سال تحصيلي 87-86

جدول 10 – ب) توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي، جنس و دوره نيمسال اول - سال تحصيلي 87-86

جدول 10 – ج) توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي، جنس و دوره نيمسال دوم - سال تحصيلي 87-86

جدول 11) توزيع فراواني مراكز بهداشتي، درماني و درمانگاه هاي موجود در استان بوشهر

جدول 12) تعداد مراكز بهداشتي درماني، خانه هاي بهداشت، پايگاههاي بهداشت و تعداد كاركنان بهورز شاغل به تفكيك شهرستان

جدول 13) توزيع فراواني آزمايشگاههاي فعال بر حسب نوع وابستگي به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به تفكيك شهرستان

جدول 14) توزيع فراواني داروخانه هاي فعال استان بوشهر بر حسب نوع وابستگي به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به تفکيک شهرستان

جدول 15) توزيع فراواني بيمارستانهاي استان بوشهر (مراكز و مؤسسات درماني) بر حسب نوع وابستگي به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به تفكيك شهرستان

جدول 16) توزيع فراواني واحدهاي توانبخشي فعال برحسب نوع وابستگي به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به تفكيك شهرستان

جدول 17) توزيع فراواني واحدهاي پرتونگاري فعال استان بوشهر برحسب نوع وابستگي به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به تفكيك شهرستان

جدول 18) مشخصات و اطلاعات مؤسسات درماني استان بوشهر

جدول 19) تعداد مراکز اورژانس 115 استان بوشهر

جدول 20) توزيع فراواني تختهاي ثابت و فعال مؤسسات درماني استان بوشهر به تفكيك شهرستان

جدول 21) مقايسه شاخص‌هاي تخت بيمارستاني دراستان بوشهر، سالهاي 1384 الی 1386

جدول 22) توزيع فراواني امكانات مؤسسات درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به تفكيك شهرستان

جدول 23) مشخصات كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر از نظر فضا و امكانات

جدول 24) مشخصات خوابگاههاي دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

جدول 25) تعداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب، در دست اجرا و پايان يافته طي سالهاي 1373 الي 1386

جدول 26) مقايسه پاره اي از شاخصهاي بخش درماني در سال 1386

جدول 27) ميزانهاي مرگ، مواليد و رشد طبيعي به تفكيك شهرستان

جدول 28) شاخصهاي بهداشتي به تفكيك شهرستان و شهري و روستائي

جدول 29) توزيع جمعيت روستايي استان بوشهر - پایان سال 1386

جدول 30) توزيع جمعيت شهري استان بوشهر - پایان سال 1386

جدول 31) توزيع جمعيت تيم سيار استان بوشهر - پایان سال 1386

جدول 32) توزيع جمعيت كل استان بوشهر - پایان سال 1386

جدول 33) توزيع جمعيت استان بوشهر به تفكيك شهرستان - پایان سال 1386

جدول 34) موارد مراجعه و بستری شدگان مؤسسات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

جدول 35) موارد مراجعه بیماران سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

کلمات کلیدی:
سالنامه     آماری     1386    
تعداد بازدید:   ۵۱۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >