جزوات آموزشي
1
آشنایی با نرم‌افزارهای آماری
این جزوه حاوی یک سری اطلاعات اولیه جهت آشنایی با نرم‌افزارهای آماری متفاوت با کاربردهای متنوع میباشد.


آشنایی با روش پژوهش در مدیریت سلامتآشنایی با سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس)راهنمای استفاده از google scholar citationنظام اطلاعات سلامتمبانی علم آمارمفاهیم و روش های نمونه گیریابزارها و فنون آماری در مدیریت کیفیتنظام آمارهای ثبتیتحلیل داده های آماری با SPSSواژگان استاندارد شده مورد استفاده در سلامتتوابع آماری در اکسلآمار زیستی مقدماتیویرایش عکس در برنامه Microsoft Office Managerتايپ صحيح فارسي
اين مقاله کاری است ارزشمند از آقای مهندس حمیدرضا نیرومند که در شماره نوزدهم «مجله اینترنت» به چاپ رسیده است.


1
< >